Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 30.06.2005

   

Fast vegforbindelse mellom

Nord-Talgje og Tjul på Sjernarøyene

 

Tekst: Gunnar Eiterjord, Samferdselssjef

Ill.: Statens vegvesen, Fotos: Odd Furenes

 

Fylkestinget vedtok på møtet i april i år bygging av ny fylkesveg-/bru mellom Nord-Talgje og Tjul/Kyrkjøy i Sjernarøyene i Finnøy. Et prosjekt som i tillegg til å gi fast vegforbindelse lokalt muliggjør betydelig effektivisering av båttilbudet i området. 

 

Prosjektopplysninger

Prosjektet omfatter etablering av vegforbindelse mellom øyene Nord-Talgje og Tjul/Kyrkjøy - og omfatter både bygging av ny veg, fyllinger i sjøen, bru over sundet samt opprustning av eksisterende veglenker i begge ender.  

 

Prosjektet har forankring i Fylkesdel for areal og transport i Ryfylke 2002-2011, vedtatt i FT-sak 0023/01, senere godkjent av Miljøverndepartementet. I Fylkesdelplan for Samferdsel i Rogaland 2004-2015 (vedtatt i FT- 0030/03) er Nord-Talgje – Tjul prioritert på 3.plass som fylkesvegprosjekt. 

 

Tekniske data for den nye vegen:

• Standardklasse: Hovedveg H1

• Dimensjonerende trafikk: 300 kjt (gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk)

• Dimensjonerende fart: 60 km/t

• Antall kjørefelt:  1                                                                                                                                                                      

 

Prosjektet er totalt kostnadsberegnet til 100 mill. kr. kvalitetssikret etter ANSLAG-metoden.

 

Oppstartsbevilgningen på prosjektet med 4 mill. kr. er med på årets fylkesvegbudsjett. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2008/2009.

 

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

Sjernarøyene består av 7 bebodde øyer, Bjergøy, Kyrkjøy, Aubø, Tjul, Nord-Talgje, Helgøy og Nord-Hidle. Realisering av dette veg-/bruprosjektet vil ”binde” sammen 6 av øyene som dermed får gjensidig vegforbindelse. Tidligere er Bjergøy, Aubø og Kyrkjøy knyttet sammen med bruer/fylling (fylkesveg 611), Nord Talgje og Helgøy med bru (fylkesveg 617), mens øya Tjul har vegforbindelse til Kyrkjøy med bru/fylling.

  

Kommunikasjonsmessig betjenes Sjernarøyene i hovedsak av ferjer (Finnøysambandet) og hurtigbåter over disse anløpssteder:

 

Ferje:  Nesheim (Bjergøy), Nord-Hidle og Helgøy 

Hurtigbåt:  Nesheim, Eik (Kyrkjøy) Nord-Hidle og Helgøysund (Nord Talgje),

 

Pr 1. jan 2004 var det registrert 410 fastboende i Sjernarøyane (kilde: SSB)

 

Kyrkjøy (inkl. Tjul)     178

Bjergøy                    109

Nord-Hidle                  29

Nord-Talgje/Helgøy      94

 

I tillegg er det mange fritidsboliger/hytter.

 

Realisering av prosjektet Nord-Talgje – Tjul vil knytte sammen Sjernarøyene øyene (unntatt Nord-Hidle) med de positive virkninger det har for kommunen og lokalsamfunnet. Dessuten legger det forholdene til rette for å gjennomføre endringen av ferjesambandet som er nevnt i FDP for areal og transport i Ryfylke, mer konkret at Finnøysambandet innkortes til et internt ferjesamband i Finnøy, ved at:

 

• ferjeforbindelsen over Nedstrandfjorden opphører

 Nesheim utgår som anløpsted for ferje

 all ferjetrafikk til/fra Sjernarøyene, utenom øya Nord-Hidle, betjenes over Helgøy ferjekai.

 

Dette vil kunne effektivisere/ rasjonalisere ferjedriften i denne delen av Ryfylke. 

Gjennomføringen av fylkesvegprosjektet Nord-Talgje – Tjul er sett i nær sammenheng med Rv519 Finnfast, fastlandsforbindelse til Finnøy ved bygging av undersjøisk tunnel fra Hanasand (Rennesøy) til Ladstein (Finnøy), inkl. arm til Sør-Talgje. Dette riksvegprosjektet skal iht prioriteringen i Nasjonal Transportplan 2006-2015 påbegynnes i 2006 og ferdigstilles ved utgangen av 2008. Koblingen til Finnfast gjelder ikke bare i forhold til ferjesambandet for å oppnå kortere reisetid, men i enda større grad at tunnelmasser fra Finnfast skal brukes til fyllinger i sjøen mellom Nord-Talgje og Tjul. Samordning av prosjektene i tid er derfor av svært stor betydning. 

 

Tverretatlig samarbeid om et krevende prosjekt

Undertegnede vil avslutningsvis gis ros til pådriverne for prosjektet lokalt i kommunen samt den gode prosessen som har vært mellom fylkesmann, fylkeskommunen, kommunen, friluftsråd. grunneiere og Statens vegvesen for å få til en vegtrasè som ligger tett opp mot et verneområde! Prosessen viser at det er mulig å finne løsninger når alle legger godviljen til.