Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 28.06.2007

   

Miljøkvaliteter og sektorvise klimamål

Tekst/foto: Hans Magnar Lien, Sjefingeniør/leder for Banegruppen i FAFOT

Veitrafikken i de norske storbyene står for mer enn en fjerdedel av alt klimautslipp fra veitrafikk i Norge. Nesten halvparten av Norges utslipp av nitrogenoksider (NOx) kommer fra transport. I tillegg kan mer enn tre fjerdedeler av støyplagen knyttes opp til veitrafikken. Dagens transportpolitikk i norske storbyer er ikke bærekraftig og skaper år for år et gradvis større problem for miljø og ressursforbruk både lokalt og globalt.

Bevisst og langsiktig arealbruk, høykvalitets kollektivtransport, målrettede parkeringsrestriksjoner og økt pris på bruk av bil i byområdene vil være de mest effektive tiltakene for å endre dagens transportutvikling. Byregionene må derfor snarest få til et forpliktende samarbeid med Staten med formål å utvikle helhetlige tiltakspakker for redusert bilbruk i byområdene. Staten må i den forbindelse tilby forutsigbare
finansieringsordninger som oppmuntrer til satsing på høykvalitets kollektivtransport. Et kombibane- og bybanenett på Nord-Jæren, vil være et godt eksempel på et aktuelt tiltak i en slik ny og offensiv bærekraftig transportpolitikk.

I tillegg må Staten samordne alle sine sektordepartementer, direktorater, statlige selskaper og regionale etater slik at disse samlet bidrar til en mer effektiv og bærekraftig transportpolitikk. Staten må dessuten
videreutvikle nasjonalt lov-, forskrifts- og regelverk, slik at dette bidrar optimalt til å stimulere til en endret utvikling. Staten må også engasjere seg tungt i regelverk, og finansieringsordninger for gangtrafikk og
sykkeltrafikk. Disse transportformene er særlig viktig i lokalmiljøet og for helse og velvære i blant innbyggerne. Fornuftig arealbruk og lokaliseringspolitikk kan også bidra vesentlig til en reduksjon av klimautslippene på
transportområdet.