Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 21.01.2008

   

Europas reneste gasskraftverk ferdig til bruk
Nå går kilowattimene ut på nettet

Tekst: Arne Liverud,  Adm.dir. Naturkraft
Foto: Naturkraft

I energilandet Norge har gasskraft vært på den politiske dagsorden og preget mediebildet i flere tiår. Temaet har gitt næring til uttallige TV-debatter og spaltemeter og har vært kilde til både bøker og doktoravhandlinger. Dragkampene i Stortinget har vært mange og regjeringer har kommet og gått.

Det er derfor litt uvirkelig å sitte i Naturkrafts nye administrasjonsbygg, 13 år etter at selskapet ble etablert, og se at Norges første kommersielle gasskraftverk er blitt en realitet og at kilowattimene går ut på nettet. Ikke det at det er så spesielt med gasskraft, ei heller i Norge. På Kårstø har det vært gasskraftverk i 20 år, i Nordsjøen finnes mer enn femti. Dette er kraftverk med bare halvparten av virkningsgraden av det nye og moderne gasskraftverket på Kårstø. For oss i Naturkraft er det spesielt at Europas reneste gasskraftverk nå er ferdig bygget.

Norge er en energistormakt i Europa. Vi rår over en tredjedel av utbygget vannkraft, nesten halvparten av gassressursene og trefjerdedeler av oljen. I tillegg har vi Europas beste vindressurser. Allikevel er vi stadig avhengig av å kjøpe kraft fra landene omkring oss. Vi eksporterer årlig naturgass tilsvarende en energimengde på mer enn 1000 TWh. Omtrent en tredjedel av denne energimengden går gjennom gassbehandlingsanlegget på nabotomten her på Kårstø. Et anlegg som benytter mer gass til sin produksjon og som dermed har CO2 utslipp i overkant av hva gasskraftverket vil ha, men det var ikke det som var temaet nå.

Utslipp av klimagasser er et globalt problem. I en mer og mer globalisert verden er det viktig å få på plass virkemidler som er tilpasset en slik situasjon. Det er derfor nødvendig med internasjonale forpliktende avtaler. Kyotoavtalen er etablert som en start for å angripe dette problemet. Kvotesystemet som er etablert i EU og som Norge er med i er valgt som et virkemiddel for å nå målene om utslippsreduksjoner. Kvotesystemet er en måte å få satt en pris på utslipp. Kvotesystemets mekanismer skal sørge for at de mest kostnadseffektive tiltakene gjennomføres først.

En av våre eiere åpnet to nesten identiske kraftverk i Tyskland få dager før Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen åpnet vårt gasskraftverk her på Kårstø. Disse er en del av løsningen for Tyskland, for å nå sine klimamål. Sannsynligheten er stor for at det er norsk naturgass som bli foredlet til kilowat-timer her. Dette er ansett som viktig og riktig, også av den norske regjering. Noe vi og er enig i. I den andre enden av infrastrukturen for gass ligger Kårstø. Det er ikke alltid det oppleves like riktig her. De nevnte norske gasskraftverk i Tyskland er med i det samme kvotesystemet som oss. De har fått tildelt ca 70% frikvoter. Vår tildeling er fortsatt til behandling i regjeringen. For inneværende periode fikk vi tildelt 95 % frikvoter, på linje med våre konkurrenter på kontinentet og på linje med øvrig norsk industri. Hvis ikke regjeringens intensjoner om å opprettholde konsesjonen og videreføre tildelingskriterier som på kontinentet følges, blir det ulønnsomt å foredle norsk naturgass i Norge.
 
Vi er de første til å ønske teknologi for fangst og lagring av CO2 velkommen, vi har jobbet med det i mange år. Og vi skal legge til rette for og bidra til at dette kan bli realisert på Kårstø. Naturkraft samarbeider med regjeringens prosjektteam for å få dette til. Det er derimot fortsatt svært stor avstand mellom kostnaden for denne type teknologi og hva markedet er villig til å betale. Inntil dette er kommersielt tilgjengelig teknologi, har vår forutsetning hele tiden vært, som det er for StatoilHydro på Mongstad at kostnaden for å slippe ut CO2 er den samme som for våre konkurrenter i Europa, nemlig kostnaden med å delta, på lik linje i et felles kvotesystem. Dette gir like konkurransevilkår i et åpent europeisk marked for kraft og vil heller ikke rammes av regler for konkurranse eller statsstøtte.

Vi i Naturkraft er stolte av kraftverket vårt. Det er det reneste som finnes så langt i Europa. Det er det første i sitt slag med renseanlegg for NOx. Og det finnes ikke gasskraftverk med like høy virkningsgrad når det gjelder å produsere elektrisitet. Vi synes det er riktig.

Fangst og lagring av CO2 fra kraftproduksjon kan gi betydelige bidrag for å nå mål om utslippsreduksjoner.  Naturkraft blir gjerne med å lande på månen. Uten rammebetingelser som gir lønnsom kraftproduksjon, mangler du motor til å ta av med - intet kraftverk ingen rensing.

 
   
   
Relatert informasjon
12 år med kultur- og turismesamarbeid rundt Nordsjøen
Eksamensti’ og julestri ved Studiesentrene
Eksotisk, vakkert og lærerikt
EU: Forslag til ny maritim politikk
Framtidig stamrutenett for busskollektivtrafikken på Nord-Jæren
FV 776 Hervikvegen i Tysvær ferdig
Fylkesdelplan for samferdsel - høringsutkast
Fylkeskommunen fikk Budstikkaprisen 2007
Gode grunner til Høyhastighetstog
Grønt arbeid
Haugalandspakka på plass
Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt
Interreg blir stadig mer aktuell
Kan det gjøres enklere?
Lederutviklingsseminar for skoleledere
Lokal samfunnsutvikling og Opplevelsesturisme
Lukoil-besøk
Mange vegprosjekt på plass
Ny langtidsplan for Forsvaret kan ha store konsekvenser for Rogaland