Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 16.01.2008

   

Kan det gjøres enklere?

Tekst: Gunnar Eiterjord, Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune

Fylkeskommunen vil nå gjennomføre forsøk med alternativ prosjektadministrasjon for fylkesveger. Hensikten er å se på mulige gevinster på framdrift/gjennomføringseffektivitet, kvalitet, styrings- og rapporteringsrutiner og ressursforbruk.


Fylkeskommunen tildeler Statens vegvesen årlig en økonomisk ramme til fylkesveger. Den totale rammen til investeringer og drift/vedlikehold er i 2007 på ca. 250 mill. kr. Bestillingen reguleres gjennom den årlige budsjett- og leveranseavtalen mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Det har gjennom de seinere årene vært en betydelig økning i fylkesvegbudsjettet både når det gjelder investeringer og drift/vedlikehold. Det årlige investeringsvivået er nå på 100-110 mill. kr. pr. år. Også budsjettet for drift/vedlikehold er økt betydelig til et nivå i 2007 på 140 mill. kr. De økte økonomiske rammene gir rom for reelle prioriteringer og at fylkes-kommunen godt overholder sin forpliktelser i de regionale transportplanene. Større økonomiske rammer og omsetningsvolum medfører imidlertid også økt behov prosjekt-styring.

Statens vegvesen har de seinere årene slitt med å holde framdrift på fylkesvegprosjekter. Dels kan dette forklares med at nødvendige formelle planprosesser, som til dels er utenfor Statens vegvesen sin kontroll, har tatt lengre tid enn forventet. Videre er det en forklaring at Statens vegvesen ikke lenger har noen egenproduksjon og at krav til formelle anbudsprosesser på alle oppgaver tar lengre tid.

Men det er ikke til å underslå at den nye organisasjonsmodellen i Statens vegvesen har ført til lengre behandlingstid før prosjekter blir satt i produksjon. Et eksempel på dette:  Fylkeskommunen som bestiller skal formelt forholde seg til regionvegkontoret. Regionvegkontoret har ansvaret for budsjettarbeid og strategisk planlegging samt større utbyggingsprosjekter. Vegdistriktene har tilsvarende ansvaret for planlegging etter plan- og bygningsloven inkl. tilhørende forvaltning, drifts- og vedlikeholdsoppgaver og mindre utbyggingsprosjekter. Samtidig utfører ikke vegdistriktene planleggingsoppgaver sjøl men kjøper dem inn via en ressursenhet på regionvegkontoret som igjen i stor grad benytter eksterne konsulenter. Rapporteringen foregår gjennom de samme mange ledd.

Fylkeskommunen har de seinere årene som følge av betydelig større omsetningsvolum forsøkt å få til bedre rapporterings-/avviks-rapporteringsrutiner mot Statens vegvesen noe en bare delvis har lykkes med.

Derfor iversettes det nå en alternativ budsjett- og leveranseavtale som et forsøksprosjektet for:

• Detaljprosjektering og utbygging av eksisterende Fv 409 Kvernevikvegen
• Kommunedel- og reguleringsplanlegging,  detaljprosjektering og utbygging av Terminaltangent nord i Randaberg – som på sikt blir ny Fv 409 Kvernevikvegen

Dette er prosjekter som skal gjennomføres i løpet av de kommende årene. Eksakt framdrift vil avgjøres av de årlig budsjettene.

Forsøksprosjektet skal gjennomføres ved at det etter konkurranse engasjeres et privat rådgivende ingeniørfirma som på samme måte som Statens vegvesen ivaretar prosjekt-administrasjon/ byggherrefunksjonen på vegne av fylkeskommunen. Prosjektadministrasjonen forutsettes gjennomført i nært samarbeid med fylkesadministrasjonen og Statens vegvesen som seinere skal forvalte og drifte/vedlikeholde på vegne av fylkeskommunen.

Etter at forsøket er gjennomført foretas en evaluering der denne løsningen vurderes opp mot den tradisjonelle modellen der Statens vegvesen står for prosjektadministrasjon/ byggherrefunksjonen på vegne av fylkeskommunen. Dette er som tidligere omtalt en velprøvd modell på fylkeskommunale bygg og en modell brukt av kommuner, andre stats-etater og på private veganlegg. I evalueringen skal det spesielt fokuseres på:

• Framdrift/Gjennomføringseffektivitet
• Kvalitet
• Styrings- og rapporteringsrutiner
• Ressursforbruk

 
   
   
Relatert informasjon
12 år med kultur- og turismesamarbeid rundt Nordsjøen
Eksamensti’ og julestri ved Studiesentrene
Eksotisk, vakkert og lærerikt
EU: Forslag til ny maritim politikk
Europas reneste gasskraftverk ferdig til bruk
Framtidig stamrutenett for busskollektivtrafikken på Nord-Jæren
FV 776 Hervikvegen i Tysvær ferdig
Fylkesdelplan for samferdsel - høringsutkast
Fylkeskommunen fikk Budstikkaprisen 2007
Gode grunner til Høyhastighetstog
Grønt arbeid
Haugalandspakka på plass
Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt
Interreg blir stadig mer aktuell
Lederutviklingsseminar for skoleledere
Lokal samfunnsutvikling og Opplevelsesturisme
Lukoil-besøk
Mange vegprosjekt på plass
Ny langtidsplan for Forsvaret kan ha store konsekvenser for Rogaland