Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 21.01.2008

   

Mange vegprosjekt på plass

Tekst: Gunnar Eiterjord,  Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune

 

Nye RV44-prosjekter endelig på plass:

Åpning av ny Rv44 Stangeland-Skjæveland og Rv44 Klepp rett før jul. Totalt har begge prosjektene kostet ca. 620 mill. kr. som er finansiert med bompenger fra bomringen på Nord-Jæren med unntak av et mindre tilskudd fra Klepp kommune på 7 mill. kr.

E39 Stangeland-Sandved: Byggstart høsten 2008:

I statsbudsjettet for 2008 er det gitt klarsignal for at Sandnes kommune, fylkeskommunen og næringslivet får forskottere problemstrekningen på E39 mellom Stangeland og Sandved. Byggestarten på prosjektet til 225 mill. kr. blir neste høst med ferdigstillelse i slutten av 2009.

Mer offensiv vegsatsing i Dalane:

Dalane har ofte påberopt seg å være den ”glemte” vegregion. Når skjer det litt mer. Investeringer på fylkesvegsiden. Fylkeskommunen og Dalane-kommunene finansierer reguleringsplanlegging av flaskehalser på E39 (omlegging ved jernbanebru på Helleland og krabbefelt i Skibådalen og Vikeså). For de siste prosjektene er det også lagt opp til fylkeskommunal og kommunal forskottering neste år. Og sist men ikke minst:  Dalanerådet har bedt om å få utredet mulig bompengefinansiering av vegprosjekter, noe som kan samkjøres med revisjonen av revisjon av fylkesdelplanen for areal og transport i Dalane.

Bedre veg til Preikestolhytta:

Fylkesveg 529 til Preikestolhytta utbedres. På fylkesvegbudsjettet for 2007 er det avsatt 2,5 mill. kr. til utbedring av vegen. Arbeidet nærmer seg mål og resultatet er at de dårlige partiene, spesielt for store kjøretøyer, nå er historie.


Historisk vegperle i Viglesdalen:

Den gamle driftsvegen opp til og i Viglesdalen i Hjelmeland:  Vegen som var fylkesveg fram til utpå 1980-tallet ligger i dag igjen som et vakkert kulturminne og går opp til Stavanger turistforening sin turisthytte i dalen. En tur som anbefales for store og små spesielt i høsthelger med godt vær. Gode bademuligheter undervegs.

FV 832 Skrevegen kommer:

Prosjektet Fv 832 Skrevegen på fastlandssiden på Karmøy er et viktig prosjekt både i forhold til utbedring av en i dag trafikkfarlig veg men også i forhold til den nylig vedtatte fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Haugalandet.  Total lengde ny/utbedret veg er ca. 2 km. inkludert gang- og sykkelveg/ fortau langs hele strekningen. Anleggsarbeidene er krevende med vanskelig terreng og mye bebyggelse tett inntil vegen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 44 mill. kr. og er finansiert med fylkeskommunale midler innenfor ordinær ramme til fylkesveginvesteringer. Anleggsarbeidet går nå for fullt, og prosjektet vil bli ferdigstilt i 2008.

 

Kjærkommen fylkesvegomlegging ved Strand kirke:

Bildet viser samferdselskomiteen på befaring på fylkesveg 522 ved Strand kirke. Kirketrappa ender ut rett i dagens veg. Prosjektet er proritert i fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke og fylkesdelplan for samferdsel 2004-20015.

Omlegging av vegen utenom kirken er kostnadsberegnet til ca. 3 mill. kr.

Strand kommune har sagt seg villig til å forskottere prosjektet mot at midlene refunderes på fylkesvegbudsjettet i 2009 noe fylkespolitikerne har gitt sin tilslutning til.

 

FV 924 Austerheimsringen på plass:

Fv 924 Austrheimsringen er en viktig veglenke i nordre i bydel i Haugesund. Fv 924 starter  i kryss med Rv 47 ved Gard i sør, går i en bue øst og nordover fram til kryss med Rv 47 ved Kvala. Vegen tjener som samleveg for byområdet på Austrheim og Bleikmyr og er også en viktig kollektivakse.

Fylkesvegen ble delvis ombygget i første del av 1980-årene med kommunal forskottering. Det gjensto da en flaskehals på strekningen, nemlig bygging av ny Haraldsvang bru over Kvalaelva med tilstøtende veg. Fullføring av prosjektet var opprinnelig prioritert i Fylkesveg-plan 1994-97 men ble da ikke gjennomført.  Nå er endelig prosjektet på plass og som bildet viser er det blitt et flott veganlegg.

Prosjektet er med i Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2004-2015 med prioritet som nummer 2 av tiltak over fylkesvegbudsjettet. Prosjektet har videre forankring i Fylkesdelplan for areal og transport for Haugalandet, vedtatt av Rogaland fylkeskommune i juni 2004. Fylkeskommunen har dermed oppfylt denne delen av sitt ansvar i de aktuelle planene. Total lengde ny veg er 350 m, herav utgjør brua 55 m. Det er planlagt tosidig gang- og sykkelveg/ fortau langs hele strekningen.

Prosjektet har kostet 17 mill. kr. og er finansiert med fylkeskommunale midler innenfor ordinær ramme til fylkesveginvesteringer.

 

 
   
   
Relatert informasjon
12 år med kultur- og turismesamarbeid rundt Nordsjøen
Eksamensti’ og julestri ved Studiesentrene
Eksotisk, vakkert og lærerikt
EU: Forslag til ny maritim politikk
Europas reneste gasskraftverk ferdig til bruk
Framtidig stamrutenett for busskollektivtrafikken på Nord-Jæren
FV 776 Hervikvegen i Tysvær ferdig
Fylkesdelplan for samferdsel - høringsutkast
Fylkeskommunen fikk Budstikkaprisen 2007
Gode grunner til Høyhastighetstog
Grønt arbeid
Haugalandspakka på plass
Høyhastighetstog i Norge kan være lønnsomt
Interreg blir stadig mer aktuell
Kan det gjøres enklere?
Lederutviklingsseminar for skoleledere
Lokal samfunnsutvikling og Opplevelsesturisme
Lukoil-besøk
Ny langtidsplan for Forsvaret kan ha store konsekvenser for Rogaland