Fritekst søk:
 
 

Publisert av: Erik Lindboe - 23.01.2009

   

Aker Solutions

Tekst: Erland Jørgensen, Manager Well Intervention Academy

Aker Well Service vedlikeholder, inspiserer  og samle inn produksjonsdata fra brønner på oppdrag fra operatørselskapene. Det betyr at vi går ned i en produksjonsbrønn eller injeksjonsbrønn med en verktøystreng. Verktøystrengen kjøres ned i brønnen ved hjelp av en vinsj og kabel. Kabelen kan være en pianotråd. Pianotråd brukes for å utføre rent mekanisk arbeid i brønnen. Når man skal gjøre elektriske målinger eller operasjoner som krever strøm brukes en flettet kabel med en eller flere strømledere som kjerne i kabelen.

De operasjonene der vi bruker  elektrisk leder kaller vi for en elektrisk kabeloperasjoner mens operasjoner med pianotråd kaller vi for mekaniske kabeloperasjoner. Dette er også to fagretninger med hvert sitt
fagbrev. Brønnvedlikehold og innsamling av data med bruk av vinsj, kabel og verktøystreng fungerer godt i vertikale brønner og brønner med vinkel opp mot 67 grader fra vertikalen. På slutten av 80 tallet og begynnelsen av 90 tallet utviklet boreteknologien seg og det ble mulig å bore horisontale brønner. For å kunne utføre vedlikehold og innhente produksjonsdata fra disse brønnene på en kostnadseffektiv måte ble brønntraktoren utviklet. Utviklingen var et samarbeids prosjekt der Aker Solutions var en aktiv part sammen med StatoilHydro. Aker Solutions er i dag verdensledende inne operasjoner med brønntraktor.

Aker Solutions Well Intervention Academy

På Forus i Stavanger har Aker Solutions bygd opp et fullskala brønnintervensjonssenter. Navnet ”Well Intervention Academy” forteller hva senterets satsingsområde er. Det er boret to brønner en på 40m og en på 400m. Brønnen på 400m er bygd opp på samme måte og med de samme komponentene som en olje/gass brønn offshore. Ved hjelp av pumper kan brønnvæsker sirkuleres inn og ut i brønnen. Brønnen kan trykk-settes og riggens utstyr er tilsvarende det som brukes på en plattform i dag. I tillegg har senteret utstyr som viser hvordan fremtidens operasjoner kan utføres. Aker Solutions sitt ”Well Intervention Academy” ivaretar oljeindustriens behov for å teste ut ny teknologi og smarte løsninger som vil kunne benyttes for å utvinne mer olje fra eksisterende oljefelt. Men når nye tekniske løsninger skal innføres må man ha godt personell med utdanning og kompetanse slik at de kan betjene teknologien sikkert og effektivt. En viktig oppgave for senteret vil være å trene personell slik at nye oppgaver mestres av operatøren. Denne opplæringen og treningen skjer før man tar teknologien i bruk. Det er strenge krav til sikkerhet under alle våre operasjoner og innføring av ny teknologi må kvalifiseres. Riktige og sikre arbeidsrutiner må trenes inn og prosedyrer må skrives. Ved å trene under sikre og realistiske omstendigheter sikrer vi at vårt personell er godt kvalifisert for den jobben de skal utføre. I tillegg til å trene personer må organisasjonen trene på samhandling og innføring av nye tilpassede arbeidsprosesser. Alle disse oppgavene vil kunne utføres på vårt
nye Akademi.

Fullskala sanntidssimulering av nedihullsoperasjonen
Hva som skjer nede i en oljebrønn under selve intervensjonen har vært kunnskaper som bare fagmannen har kjent godt til. Fagmannen som utfører operasjonen og styrer verktøyet på overflaten vet hvordan verktøyet reagerer når han utfører handlinger på overflaten. Datateknologien har utviklet seg raskt og de siste årenen og Aker Solutions har utviklet en sanntidssimulator for boring. Denne teknologien vil vi overføre til
brønnintervensjon og vi er nå i oppstarten av dette arbeidet. Vår planlagte sanntids simulator vil operere opp mot treningsbrønnen, verktøystrengen som benyttes til ulike operasjoner og vår vinsj. Simulatordelen er den virkelig spennende delen her. Simulatoren laster inn alle brønndata, brønnens utforming og utførte simuleringer for den planlagte operasjonen. Med dette på plass modelleres brønnen og vi er klar til å utføre jobben i brønnen. Simulatoren er koplet sammen med vårt overflateutstyr som kan være vinsj eller et
traktor/logge styresystem. Når vi kjører ned i brønnen for å utføre jobben vil alt det som skjer nede i brønnen visualiseres på overflaten i 3D. Denne visualiseringen formidles videre til operatøren og et kontrollsenter på land.

Læremuligheter
Med en nedihullssimulator på plass vil en helt ny verden innen opplæring åpne seg. Aker Solution tar normalt inn både lærlinger og personell i opplæringsstilling (trainees) ved behov. Nye læreplaner i skoleverket gjør at elevene nå kommer tidligere ut til bedrifter for å finne ut hva et yrke dreier seg om. For de som har valgt en yrkesretning og har valget mellom flere fordypninger vil vi kunne gi dem et veldig realistisk bilde av hva som
venter dem som lærling hos oss. Lærlinger vil etter at grunnopplæringen er gjennomført kunne fortsette opplæringen på simulatoren der de utfører planlagte operasjoner. Ved å arbeide på simulatorenvil de få et godt bilde av det som skjer nede i brønnen. Når lærlingen føler seg trygg på simulatoren vil man koble over fra simulatoren og til virkelig drift. I denne situasjonen vil de oppleve akkurat det samme som når de kjørte simu latoren men de utfører nå en virkelig. Denne gangen i vår treningsbrønn.  Fremdeles foregår alt under sikre og trygge forhold. Etter hvert vil de få prøve seg på en virkelig brønn. I forkant av operasjon plukkes den riktige brønnen opp og den blir modellert opp. Operatøren kan nå simulere / trene på gjennomføring av den planlagte operasjonen. Når dette er utført og man har rigget opp på den virkelige brønnen er man godt forberedt og sjansen for feilhandlinger er redusert.

Kundetilgang og operasjonsstøtte
Våre kunder vil få tilgang slik at de kan følge alle sine pågående operasjoner fra land. Våre egne ekspert som sitter på land og følger med på alle operasjonene som pågår. Disse løsningene betyr at operatøren av utstyret alltid har ekspertstøtte tilgjengelig uansett hvor i verden de måtte befinne seg. Forutsetningen
er at Internett er tilgjengelig. Eksperten kan om nødvendig overta styringen av utstyret fra kontrollsenteret.
Aker Solutions nye Well Intervention Academy har tilrettelagt for trening på alle disse funksjonene. Vi er klare til å trene på morgendagens utfordringer. I dag er ikke teknologien en utfordring. Utfordringen ligger på det menneskelige planet. Vi må trene og øve til ting sitter og de nye arbeidsmetoder er på plass. Vårt nye senter er et skritt til på veien mot vår visjon ”Towards World Class Performance”.

 
   
   
Relatert informasjon
Euroland nytt nivå i Europa
Fag- og yrkesopplæring i støpeskjeen
Forberedt på framtida
Hva forventer næringslivet av fylket - som leverandør av kompetanse
Introduksjon
Nytt bygg for musikk, dans og drama i Bjergsted
PETIT: 6.200 millionar - kvart år
Regionale forskningsfond
Russiske stipendiatar i fylkeskommunen
Rådvillige Rådgivere
Samferdselsutvalget på studietur
Stavanger offshore tekniske skole
Verdensopspennende boreopplæring